Policy

 Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens kravföretagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Att förebygga föroreningar och utsläpp till luft och mark
 • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Att verka för att minska förbrukningen av våra naturresurser samt minimera mängder till deponi

 

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster och levererade produkter.
Vi skall uppfattas av våra kunder som en seriös och tillförlitlig leverantör.
Detta innebär:

 • Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
 • Varje medarbetare skall veta vad hon eller han gör och varför
 • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
 • Vår verksamhet skall präglas av ständiga förbättringar
 • Våra tjänster skall efterfrågas av kunderna

 

Trafiksäkerhetspolicy

WANS Transport & Logistik AB skall arbeta för att våra fordon framförs med hög trafiksäkerhet. Våra förare, medtrafikanter och kunder skall uppleva säkerhet och trygghet genom företagets agerande. Vårt beteende i trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor och personskador. Detta innebär att:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av maskiner och fordon, både vad gäller vägbelastning och framförande.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som ett föredöme i trafiken.
 • Rutiner finns för rapportering av fel på fordon och maskiner.
 • All personal som framför ett fordon eller maskin skall vara drogfri.

WANS policy